Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Ska du bygga?

Byggenheten handlägger ärenden och ger information om bygglov och bygganmälan, rivningsärenden och marklov.

Vad betyder bygglov?

Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till och även göra vissa ändringar.
Vid granskning av en bygglovsansökan prövas om åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan och reglerna i plan- och bygglagen.

Nästan allt byggande påverkar omgivningen. I regel krävs därför bygglov. Om du ska göra en bygglovsbefriad attefallsåtgärd ska du lämna in en anmälan.

Inre ändringar som inte är allt för genomgripande, kräver inte heller bygglov. Inom områden med detaljplan krävs i vissa fall även bygglov för att byta fasad eller takmaterial, färga om byggnader eller göra andra ändringar.

Gör så här för att söka bygglov/göra en anmälan:

  • Fyll i din ansökan/anmälan
  • Bifoga en situationsplan i skala 1:400 med mått på det du önskar bygga och avstånd från tomtgräns
  • Bifoga fasadritningar och planritningar i skala 1:100 med mått

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på byggenheten.

Blankett

Blanketter för ansökan/anmälan finns här till höger under "dokument".

Välkommen med din ansökan/anmälan!

 

Här nedan visas de olika stegen från ansökan om bygglov till slutbesked: 

1. Ansökan

Du lämnar in en ansökan om bygglov. Vi tar hand om ditt ärende och du får ett meddelande om ansökan är komplett eller om du behöver komplettera med ytterligare uppgifter eller material. När handlingarna är kompletta börjar vi handlägga ditt ärende. Om grannar eller andra remissinstanser, som exv miljöenheten och räddningstjänsten, ska höras startar det nu. De har normalt två veckor på sig att svara.

2. Bygglov

Vi beslutar om bygglov utifrån alla underlag som lagts till ärendet. Enligt lag ska vi besluta i ett ärende inom 10 veckor från det att ärendet är komplett, det vill säga att vi fått in alla handlingar, ritningar, remisser och grannsynpunkter.

Beslut om nybyggnation fattas av miljö- och byggnämnden, nämnden sammanträder 1 gång/månad. Efter fyra veckor vinner beslutet laga kraft. Det betyder att det inte längre kan överklagas.

3. Tekniskt samråd

Vi kallar dig till ett möte som kallas för tekniskt samråd. Det är vår handläggare, byggherren och kontrollansvarig som deltar. Vi går igenom hela byggnationen, från ritningar till färdigt hus. Vi går också igenom kontrollplanen. Nu bestäms villkor för att påbörja, tid för arbetsplatsbesök samt vad som krävs för ett slutbesked, så att du ska få börja använda byggnaden.

4. Startbesked

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta efter det tekniska samrådet kan vår handläggare ta beslut om startbesked. Nu kan byggnationen starta. Om du börjar byggnationen innan du har fått ditt startbesked kan du bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.

5. Arbetsplatsbesök

Vi gör minst ett arbetsplatsbesök under byggarbetet. Då kommer vi till byggplatsen och går igenom kontrollplanen. Byggherre och kontrollansvarig medverkar vid besöket.

6. Slutsamråd

Slutsamråd hålls på byggplatsen. Vi går igenom hur byggnationen har gått och vad som krävs för att få ett slutbesked.

7. SlutbeskedVi ger dig ett slutbesked. Det krävs för att du ska få ta byggnaden i bruk. Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked kan du bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.
Senaste publiceringsdatum: 2018-01-23
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser