Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Behöver jag bygglov?

Här beskrivs de vanligaste fallen av enkla byggåtgärder som ibland kräver lov, ibland inte. Det gäller till exempel staket, pool, markuppfyllnader och murar.

Behöver jag bygglov för staket och plank?
... för pergola, spaljé och stängsel?
... för markarbeten och murar?
... för pool?
... för att fälla träd?
... för att få sätta upp solceller/solpaneler?
... för att få sätta upp parabolantenn?
... för att få sätta upp markiser?
... för att få sätta upp skärmtak?
... för en "friggebod"?
... för en eldstad?
... för en ventilationsanläggning?
... för att byta kulör på fasad?
... för vatten och avlopp?

Behöver jag bygglov för staket och plank ?
Nej för staket men ja för plank. Ett staket får vara 1,1 meter högt, annars räknas det som plank.

Tänk på trafiksäkerheten vid korsningar och utfarter; 80 cm är vanlig höjd du har ögonen på när du sitter i en bil vilket innebär att högre staket i utsatta lägen skymmer sikten!

Utan lov får du också anordna skyddad uteplats i anslutning till en- och tvåbostadshus. Planket eller muren får då inte vara högre än 1,8 meter, inte sträcka sig längre än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om grannen godkänner mindre avstånd till tomtgräns får du också bygga närmare utan lov.

... för pergola, spaljé och stängsel ?
Nej, smäckra, helt genomsiktliga konstruktioner som pergola, spaljé eller stängsel kräver inte lov.

... för markarbeten och murar ?
Ja, om du ändrar marknivån mer än cirka 0,5 meter behöver du ett marklov. Utanför planlagt område krävs inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet och att du ska klara din egen vattenavrinning.
I normalfallet krävs också bygglov för murar som överstiger 0,5 meter.

... för pool ?
Nej, du behöver inte lov för en helt nedgrävd pool. Om du bygger upp den ovanför marken mer än 0,5 meter eller har tillbyggnader ihop med poolen kan det dock krävas lov för dessa. Tänk på säkerheten och anordna poolskydd.

... för att fälla träd?
Ofta krävs marklov för att få fälla träd. Kontakta miljö- och byggnämnden om du är osäker på vad som gäller för din fastighet. I de fall ansökan krävs vill vi ha en situationsplan där trädet som du vill fälla är markerat. Beskriv vad det är för slags träd (tall, ek etc.) och en motivering varför du vill fälla trädet. Dessutom vill vi att du markerar trädet på plats med till exempel färgade band. Skicka gärna med fotografi på trädet.

... för att få sätta upp solceller/solpaneler ?
Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva lov.

... för att få sätta upp parabolantenn ?
Om parabolen har en större diameter än 1,1 meter och/eller är gemensam för flera lägenheter eller fastigheter krävs lov, annars inte.

... för att få sätta upp markiser?
Nej, inte för rörliga/infällbara markiser. Men flera bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har egna regler om form och färg. Kontakta din styrelse för att få veta vad som gäller i ditt fall.
Lokala föreskrifter om höjd på markiser är att avstånd i höjd över gata skall vara 2,1 meter.

... för att få sätta upp skärmtak?
Nej om det sitter på ett en- eller tvåbostadshus och:

  • inte sticker ut mer från fasaden än 3,0 meter
  • den sammanlagda arean för alla skärmtak på huset inte är större än 15 kvadratmeter
  • inte placeras närmare gräns till granne än 4,5 meter

Om grannen godkänner det kan du bygga det närmare än 4,5 meter. I andra fall krävs bygglov.
Bygglov krävs alltid för skärmtak på övriga byggnader.

... för en "friggebod" ?
Nej, en friggebod är en bod du får bygga utan bygglov, om den uppfyller vissa krav. Den får inte vara ihopbyggd med en annan byggnad, får vara högst 15,0 kvadratmeter, ska ha en taknockshöjd på max 3,0 meter och placeras minst 4,5 meter från gräns till granne. Den får placeras närmare gränsen om grannen godkänner det. Du får ha flera bodar av detta slag, men deras sammanlagda yta får inte överstiga de 15,0 kvadratmetrarna. En friggebod får inte vara den enda byggnaden på en fastighet. Observera att strandskyddsdispens kan krävas.

... för en eldstad ?
Nej, men du behöver göra en anmälan.

... för en ventilationsanläggning ?
Nej, men du behöver göra en anmälan.

... för att byta kulör på fasad ?
Nej, normalt behövs inte bygglov om du byter kulör på ett en- eller tvåbostadshus (om det inte ändrar byggnadens karaktär väsentligt). Särskilda bestämmelser om kulörer och färgtyp kan dock finnas i detaljplan eller områdesbestämmelser. För omfärgning av flerbostadshus krävs lov.  

... för vatten och avlopp?
Det behövs inget bygglov för att din fastighet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp, men du behöver göra en anmälan.

Men tänk på att det krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken för att ansluta avloppet till en enskild avloppsanläggning, och att det är du som har ansvaret för att ett enskilt avlopp inte förorenar exempelvis brunnar i närheten.

Senaste publiceringsdatum: 2017-01-17
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser