Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Innan jag ansöker

Här beskrivs vilka handlingar som krävs i en ansökan, hur du tar reda på vilka bestämmelser som gäller, hur mycket lovet kommer att kosta, med mera.
 
Vad är ett bygglov?
När behöver jag bygglov?
Vad är ett marklov?
Vad är ett rivningslov?
Vad är ett förhandsbesked?
Hur får jag tag på ritningar på mitt hus?
Hur mycket får jag bygga på min tomt?
Vad regleras i planbestämmelser?
Får man bygga i tomtgräns?
Hur definierar man en våning?
Vilka ritningar och andra handlingar krävs för min ansökan?
Vad för typ av situationsplan krävs när jag söker bygglov?
Vad är "fackmannamässiga" ritningar?
Hur mycket kostar ett bygglov?
Kan jag få bidrag till mitt byggprojekt?
Vart ska jag skicka min ansökan?

Vad är ett bygglov?
Ett bygglov är ett myndighetsbeslut på att en viss åtgärd får utföras på en viss plats och att kraven i plan- och bygglagen uppfylls. Ett bygglov innebär dock inte att du får börja bygga, utan i de flesta fall krävs också bygganmälan.

När behöver jag bygglov?
Bygglov behövs bland annat när du vill:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • ändra fasaden (till exempel ta upp ett nytt fönster)
 • ändra användningen av en byggnad (till exempel från bostad till förskola)
 • uppföra murar och plank
 • anordna upplag
 • sätta upp skyltar
 • ordna parkeringsplatser (förutom för en- och tvåbostadshus)

Vad är ett marklov?
Marklov krävs vid väsentlig förändring av marken, vilket enligt rättspraxis är om du fyller upp eller schaktar ur mer än 0,5 meter.
Marklov krävs också i vissa fall för att fälla träd. Bestämmelser om detta finns i planbestämmelserna och är till för att bevara den gröna och vackra karaktären i Ödeshög. De stora träden är viktiga i den bebyggda miljön för såväl människor som djur och de utgör viktiga inslag i landskapsbilden.

Vad är ett rivningslov?
För att riva byggnader, eller delar av byggnader, inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. Det gäller inte för åtgärder som inte krävt lov från början, till exempel "friggebodar".

Vad är ett förhandsbesked?
Förhandsbesked kan du begära om det råder oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns att bebygga eller dela din fastighet. Förhandsbesked kräver ett myndighetsbeslut. Det är alltså inte ett snabbt besked som kan ges muntligt.

Hur får jag tag på ritningar på mitt hus?
Du kan beställa kopior på handlingar som finns i kommunens arkiv. Om du e-postar, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress vi ska skicka materialet. Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare! Kopior tar vi betalt för enligt särskild taxa.

Hur mycket får jag bygga på min tomt?
Stora delar av kommunen är planlagd. Det betyder att det finns detaljplaner eller områdesbestämmelser som reglerar hur mycket och hur du får bygga. Ibland finns även fastighetsplaner. Vill du veta vad som gäller för just din fastighet — kontakta byggenheten. Om du e-postar, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress vi ska skicka materialet. Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare!

Vad regleras i planbestämmelser?
Planbestämmelserna anger vad din tomt får användas för, till exempel bostäder, garage eller kontor. Vanliga bestämmelser fastställer byggnaders maximala yta och höjd, antal våningar, om vinden får inredas och inom vilken del av tomten byggnaderna får uppföras. I många planer från senare år ingår också kravet att du ska söka lov för att fälla träd och speciella krav på färgsättning.

Får man bygga i tomtgräns?
Vanligtvis står det i planbestämmelserna hur nära tomtgränsen du får bygga. Om det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller 4,5 meter om planen är äldre än från 1987. Är planen från 1987 och framåt, och det inte står något om avstånd till tomtgräns, gäller att olägenhet inte ska uppkomma för grannen, brandkrav och att byggnadstraditionen i området bevaras.

Uthus kan ofta placeras närmare tomtgräns än huvudbyggnader. Tänk på att du ska kunna bygga och underhålla utan att inkräkta på grannfastigheten samt klara din egen vattenavrinning.

Hur definierar man en våning?
Inom detaljplanelagt område regleras vanligtvis hur många våningar byggnader får ha. Det är skillnad på våning, vind och källare. För att utrymmet ska räknas som vind och inte som våning får taket luta maximalt 45 grader och från bjälklagets översida till den punkt där fasaden möter utsidan på taket får det inte vara mer än 0,7 meter. För källare gäller att det ska vara maximalt 1,5 meter från överkant av bjälklag till markens medelmarknivå. Detta står i Plan- och byggförordningen.
De flesta detaljplaner har begränsat vinden genom  till exempel en uttalad maximal invändig nockhöjd och en lägre takvinkel.

Vilka ritningar och andra handlingar krävs för min ansökan?
En ansökan innehåller normalt:

 • ansökningsblankett
 • planritningar (skalenliga och måttsatta)
 • fasader
 • sektioner
 • situationsplan (se nedan vilka olika krav som ställs)
 • markplaneringsritning

Om du använder möjligheten att göra din ansökan via internet kan du antingen bifoga de handlingar som krävs digitalt eller skicka dem separat i pappersform.

Vad för typ av situationsplan krävs när jag söker bygglov?
En situationsplan för att kunna behandla bygglovsansökan behövs alltid vid ny- och tillbyggnader av hus.
Situationsplan i form av nybyggnadskarta krävs vid nybyggnad av huvudbyggnader. I övriga fall av tillbyggnader eller nybyggnader krävs alltid ett utdrag ur primärkartan för att säkerställa placeringen skalenligt på fastigheten.

Vad är "fackmannamässiga" ritningar?
Du får själv göra din bygglovsritning, men kravet är att den utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi råder dig att anlita en fackman, som kan hjälpa dig med mycket mer än bara ritningar, till exempel att välja hustyp som passar på just din tomt och för området, visa hur hänsyn ska tas till befintlig vegetations- och markförhållanden samt lokal tradition.

Minimikravet för fackmannamässighet är dock att ritningarna ska vara:

 • ritade med linjal
 • måttsatta
 • skalenliga
 • svart-vita och kontrastrika (för att möjliggöra arkivering)

​Dessutom ska förslaget vara genomprojekterat. Det innebär bland annat att takfötter och andra konstruktiva detaljer måste ha en viss tjocklek för att kunna byggas och att marklinjer ska redovisas — befintliga och nya. Linjerna ska möta varandra för att kunna säkerställa att lutningar blir genomförbara och att utformningen kan bedömas. 

Hur mycket kostar ett bygglov?
Många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas, så det är svårt att enkelt säga: - Så här mycket kostar det. I högerkolumnen, under dokument här intill, finns en länk till den kompletta taxan för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen.

Kan jag få bidrag till mitt byggprojekt?
Har du eller din familj behov av handikappanpassning av din bostad ska du vända dig till bygglovshandläggaren.

Vart ska jag skicka min ansökan?
Du är välkommen med din ansökan till:

Ödeshögs kommun
Byggenheten
599 80 Ödeshög

Det går också bra att lämna in den direkt i receptionen på biblioteket, Stora Torget 3.

Senaste publiceringsdatum: 2017-01-17
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser