Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

När jag har fått lovet

Får jag börja bygga direkt när jag fått mitt lov?
Hur länge gäller bygglovet?
Om jag inte är nöjd med ett beslut — vad kan jag göra?

Om jag vill ändra ett lov?
Vad är en bygganmälan?
Vad kräver bygganmälan?
Vilka handlingar krävs för bygganmälan?
Vad är en rivningsanmälan?
Vad är en kontrollansvarig?
Vem är byggherre?
Vad är ett samråd?
Vad ska finnas i en kontrollplan?
När krävs utstakning och lägeskontroll?
Vad har jag som konsument för skydd?
Vad ska jag med ett slutbevis till?
Vad är lägenhetsregistret?

Får jag börja bygga direkt när jag fått mitt lov?
Först är det viktigt att läsa hela bygglovsbeslutet. I de flesta fall behöver du göra en bygganmälan innan du startar. Information om detta finns i beslutet och där står också vilken bygghandläggare du har.

Vi rekommenderar också att inte starta bygget förrän bygglovet vunnit laga kraft. Det gör det först efter tre veckor efter att sökanden och berörda sakägare bevisligen tagit del av beslutstexten med tillhörande handlingar. Endast när grannar eller andra sakägare varit negativa skickar bygglovenheten beslutet med mottagningsbevis till dessa. Du behöver alltså själv säkerställa att övriga tagit del av hela beslutet.

Det är först efter att lovet vunnit laga kraft som du kan vara säker på att sakägare inte överklagat. Vid en överklagan kan överprövande myndigheter besluta om inhibition (det vill säga stoppa bygget) och upphäva lovet.

Hur länge gäller bygglovet?
Du måste börja bygga inom två år, annars upphör lovet att gälla. Arbetet ska vara avslutat inom fem år efter att du fått lovet.

Om jag inte är nöjd med ett beslut — vad kan jag göra?
Om du inte är nöjd med en lovprövning (som sökande eller sakägare) ska överklagan göras inom tre veckor från den dag du fått besked om beslutet. Överklagandet ska skickas till Ödeshögs kommun.

Om jag vill ändra ett beviljat lov?

Om du under byggtiden vill göra ändringar i ditt beviljade bygglov och ändringen är så stor att det krävs bygglov, måste du söka ett nytt bygglov. På ansökningsblanketten finns en kryssruta för ändring av beviljat bygglov. Gällande lagstiftning, plan- och bygglagen, reglerar inte ändringar i beviljat bygglov. Ändringen av beviljat bygglov beskriver bara vad bygglovsansökan gäller. Det kan t.ex. gälla att byggnaden:

 • Blir högre
 • Får en större byggnadsyta
 • Får en ny placering
 • Får en annan utformning

Ändring av beviljat bygglov söks bara om ändringen avser en åtgärd som redan fått bygglov och inte är äldre än 5 år. Ärendet hanteras som en vanlig bygglovsansökan och ett nytt bygglovsärende kommer att skapas. Om grannar har fått yttra sig tidigare, kommer de i de flesta fall att få göra det igen.

Vad är en bygganmälan?
Bygganmälan ska göras så att nämnden kan säkerställa att samhällets krav på byggnaden uppfylls vid en byggnadsåtgärd. Det kan vara krav på brandsäkerhet, konstruktion, tillgänglighet för rörelsehindrade, energihushållningskrav etc. I handläggningen av din bygganmälan görs en kontrollplan för bygget, en kontrollansvarig ska godkännas med mera. Bygganmälan ska göras i god tid, minst tre veckor före planerad byggstart.

Vad kräver bygganmälan?
Vanligaste åtgärderna som kräver bygganmälan är:

 • nybyggnad eller tillbyggnad (eller andra åtgärder som kräver bygglov)
 • installation av eldstad
 • nyinstallation eller ändring av ventilationsanläggning
 • ny anslutning eller ändrad dragning av va-ledningar, både utomhus och inomhus
 • ändring av bärande konstruktioner

Vilka handlingar krävs för bygganmälan?
En omgång av följande handlingar ska ha inkommit till bygglovenheten senast fem arbetsdagar före samråd:

 • Bygganmälan (blankett), inklusive uppgift om kvalitetsansvarig
 • Teknisk beskrivning
 • Ritningar i fall då de inte finns med i bygglovet
 • Konstruktionshandlingar (inklusive snitt vid kritiska punkter, till exempel grund-vägg, bjälklag-vägg, takfot-vägg)
 • Förslag till kontrollplan
 • Bevis om byggfelsförsäkring (tioårig) och färdigställandeskydd
 • Eventuell brandskyddsdokumentation
 • Eventuell energiberäkning


Vad är en rivningsanmälan?
Rivningsanmälan ska göras vid rivning av byggnad eller del av byggnad med undantag för komplementbyggnader (till exempel garage).

Vad är en kontrollansvarig?
En kontrollansvarig ska finnas för varje större byggprojekt. Det är viktigt att en kontrollansvarig knyts till projektet i ett tidigt skede. Den kontrollansvarige ska delta i byggsamrådet och vara ett stöd för byggherren genom juridisk och teknisk kompetens.

Se den kontrollansvarige som en partner och rådgivare — du betalar själv för tjänsten. Den kontrollansvarige måste vara riksbehörig.

Vem är byggherre?
Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, mark-, installations- eller rivningsarbeten. Byggherren är alltid ytterst ansvarig för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande normer och bestämmelser. Det är byggherren som ska se till att kontroller och prövning utförs i tillräcklig omfattning. Byggherren ska underrätta bygglovsenheten om vem som är kvalitetsansvarig.

Vad är ett samråd?
Samråd ska ske innan byggnadsarbetena påbörjas. Samrådet sker tillsammans med byggherren, dennes kontrollansvarige och bygghandläggaren. Under samrådet ska byggherren redogöra (med stöd av kontrollansvarige) för hur samhällets krav bevakas i projektering och produktion, samt vilken kontroll som utförs för att säkerställa kraven.

Vid samrådet diskuteras även vilken samordning som behövs. Kommunen beslutar i samrådet om en kontrollplan. Den behandlar ofta:

 • planerad byggstart
 • eventuell utstakning
 • projektbeskrivning
 • redovisning av byggnadens storlek
 • byggnadens eller anläggningens huvudsakliga användnin (användning och utförande för olika utrymmen skall även anges på huvudritningen/planritningen
 • befintligt utförande och utförandet efter ändring
 • vem som är kontrollansvarig
 • hur kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga tillgodoses

Vad ska finnas i en kontrollplan?
En kontrollplan är, enligt plan- och bygglagen, det samlade dokumentet som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Byggherren upprättar med hjälp av den kontrollansvarige ett förslag till kontrollplan för projektet.

I kontrollplanen anges de anmälningar byggherren ska göra och vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas för att bestyrka utförd kontroll. Oftast kan kommunens handläggare besluta om kontrollplanen efter samrådet.

När krävs utstakning och lägeskontroll?
Innan du börjar bygga ska byggnadens läge stakas ut på marken. För nya byggnader krävs alltid utstakning. Vid tillbyggnader kan lägeskontroll vara tillräcklig för att säkerställa att bygget är byggt på platsen som bygglovet föreskriver.

Bygglovshandläggaren avgör från fall till fall om lägeskontroll behövs (det står i bygglovsbeslutet). Utstakning kan utföras av företag eller person med erforderlig kompetens eller av kommunens egen personal.

Vad har jag som konsument för skydd?
Sedan 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. Reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen om byggfelsförsäkring. De ska alltid tillämpas när en konsument och en näringsidkare har avtalat om en småhusentreprenad, oavsett vad konsumenten och näringsidkaren har kommit överens om.

Du kan få svar på frågor kring konsumentskydd samt rättigheter och skyldigheter i boendet från kommunens konsumentrådgivning.

Vad ska jag med ett slutbesked till?
För byggnadsarbeten med krav på bygglov/anmälan utfärdar bygghandläggaren på bygglovenheten ett slutbesked när arbetet är avslutat och den kontrollansvarige intygat att samtliga kontroller utförts. Det är ett kvitto på att kontrollplanen har följts.

Vid försäkringar, lån, försäljning med mera eftersöks ofta slutbesked som kvittot att allt på fastigheten är lagligt byggt. Ett slutbesked kostar inget extra, utan ingår i avgiften för byggansökan/anmälan, och påverkar inte din fastighetsskatt.

Vad är lägenhetsregistret?
Ägare av flerbostadshus och småhus är skyldiga att rapportera till kommunen om nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter. Uppgifterna skickas sedan till lägenhetsregistret, som är gemensamt för hela landet. Kommunens handläggare informerar om lägenhetsregistret i samband med bygganmälan när de bedömer att det behövs.

Senaste publiceringsdatum: 2016-10-12
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser