Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön. Miljö och byggnämnden är tillsynsmyndighet och det innebär att nämnden ska se till att miljölagstiftningens regler följs. Det är miljökontoret som på uppdrag av nämnden kontrollerar att miljöbalken följs.
 
Miljökontoret kontrollerar industrier, bensinstationer, jordbruk, trafik och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Genom inspektioner kontrollerar man hur miljöfarliga verksamheter sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras. Miljökontoret utreder klagomål som gäller miljöfarlig verksamhet och hantering av kemiska produkter. Vid akuta utsläpp och sanering av föroreningar i mark och vatten är miljökontoret ofta på plats och stöttar räddningstjänsten i saneringsarbetet.

Miljöfarlig verksamhet


Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. De krav som ställs på en verksamhet bestäms av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Miljöfarliga verksamheter är allt från stora industrier och reningsverk till jordbruk och enskilda avlopp.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

Vilka ska anmäla/ ha tillstånd?
Det krävs i många fall en anmälan eller tillstånd när du ska starta eller förändra vissa typer av verksamheter. I bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

 • A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö och byggnämnden.

Exempel på verksamheter där anmälan ska göras:

 • borra för bergvärme eller utvinna värme ur mark, yt- eller grundvatten
 • anlägga, driva eller ändra en anmälningspliktig verksamhet som finns i bilagan tillförordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, till exempel lantbruk, husbehovstäkt, livsmedelsindustri, sågverk, skjutbana, kemikaliehantering,vindkraftverk, avfallsanläggning, plastindustri, ytbehandling, bensinstation samt verkstadsindustri
 • starta verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
 • starta bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som används av många människor
 • starta förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter
 • göra en väsentlig förändring av naturmiljön
 • sanera en förorening eller när en förorening påträffas i mark eller byggnad

Tillstånd ska lämnas till exempel innan du:

 • anlägger ett enskilt avlopp
 • anlägga, driva eller ändra en tillståndspliktig verksamhet som finns i bilagan till förordning som miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • påbörjar en vattenverksamhet
Det är verksamhetsutövarens eget ansvar att veta om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken.

Hur går anmälan till?
En anmälan enligt miljöbalken skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna bedöma verksamhetens omfattning och miljöeffekter.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid
Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Det tar betydligt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Ändrad verksamhet
Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljökontoret. Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan. Kontakta oss för mer information.

Tillsynsavgift
Kommunfullmäktige har beslutat att miljö- och byggnadsnämnden ska ta ut avgift för miljötillsyn. Många verksamheter har en fast, årlig avgift och för handläggning av andra ärenden tas en avgift för nedlagd handläggningstid ut, timavgift.

Undvik påföljder!
Om ni börjar en verksamhet utan att göra en anmälan eller söka tillstånd till miljö, bygg- och räddningsnämnden eller annan tillsynsmyndighet döms i vissa fall miljösanktionsavgift ut och ärendet lämnas vidare till åklagarmyndigheten.

Egenkontroll
Alla som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet enligt miljöbalkens "förordning om verksamhetsutövares egenkontroll".

Senaste publiceringsdatum: 2017-01-17
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser