Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Olovliga anläggningar på kommunal mark

Kommunal mark, både skog och parkmark, utanför den egna tomten ska kunna användas av alla. Olovliga anläggningar gör att marken upplevs som skräpig eller privat vilket minskar tillgängligheten. Dessutom försvårar dessa anläggningar ofta skötseln av området då de står i vägen för våra maskiner och personal.

Olovlig anläggning

En olovlig anläggning är alla former av anläggningar utanför egna tomten som du inte har tillstånd från den som äger marken. Det kan vara komposter, vedupplag, uppställning av båtar och husvagnar, bilar, mindre skjul, studsmatta med mera.

Så här säger lagen

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offenligt ägd mark. Att placera ut en anläggning till exempel vedupplag, kompost, båt eller husvagn på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Privatisering av annans mark är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

I enlighet med plan- och bygglagen kan skydd ges för allmän platsmark i detljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet.

Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och får bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. Den allmänna platsmarken är inte avsedd för bebyggelse. Om det finns behov av anläggningar och byggnader för platsens skötsel och nyttjande kan detta regleras i detaljplanen. Övriga anläggningar är inte tillåtna.

Så här gör kommunen

När olovliga anläggningar upptäcks på kommunal mark - via anmälan eller vid annat arbete i området:

 • Först skickas ett informationsbrev ut till möjlig ägare. Vi informerar då om gällande lagstiftning. Fastighetsägaren får ett föreläggande om åtgärd som ska genomföras inom en viss tid samt information om konsekvenser av utebliven åtgärd.
 • Om åtgärd vägras kan det bli aktuellt med polisanmälan. Vid olovlig placering av fordon på allmän platsmark sker bötning direkt på plats.
 • Om det inte finns någon uppenbar ägare av den olovliga anläggningen anslås information på den aktuella platsen. Efter en viss tid informeras polisen och den olovliga anläggningen tas bort. Anläggningen tas i förvar på en säker plats och äganderätten övergår till kommunen efter cirka tre månader.
 • Som markägare har kommunen rätt att spärra av vägar ut i naturmark för att förhindra transport av till exempel ved.
 • Så här ska du göra

  • Respektera lagen och anlägg inte något utanför din egen tomtmark
  • Ta bort anläggningen snarast möjligt. Om det är en stor anläggning som tar lång tid att ta bort kan du kontakta oss så att vi kan komma överens om en tidplan
  • Om du behöver använda allmän mark tillfälligt kan du söka tillstånd från oss.
  • Ett skötselavtal med kommunen ger dig möjlighet att röja sly och klippa gräs på ett område utanför den egna tomten för att få en högre skötselnivå än den kommunen erbjuder. Skötselavtalet ger dock inga möjligheter till anläggningar utanför din egna tomt.


  Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
  Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser