Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Skolor och förskolor

Förskolor och skolor omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Det är förskoleverksamhetens ansvar att känna till lagstiftningen i miljöbalken som berör verksamheten, men även andra lagar, till exempel smittskyddslagen. Miljöbalken ställer krav på att förskolorna ska bedriva egenkontroll. Detta innebär bland annat att förskolan ska ha ett system för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister i sin verksamhet och att detta ska dokumenteras.
 
Anmälan
Den som vill driva en förskola ska göra en anmälan till miljö- och byggnämnden, som har tillsyn över förskolor och skolor enligt miljöbalken. Kommunen ska i sin tillsyn, förutom att ta emot anmälan, också kontrollera att förskolan följer miljöbalkens krav. Anmälan görs via blanketten "anmälan om drift av skola".  Ett urval av viktiga aspekter att ta hänsyn till vid start av förskola eller skola presenteras nedan, fler kan finnas som är viktiga för just Er verksamhet.
 
Buller
Förskole/skolmiljöer blir lätt bullriga och högljudda och bullret beror i hög grad på barnens och de vuxnas egna aktiviteter. Bullernivån kan även påverkas av bullrande installationer som fläktar och värmepumpar. Hur ljudmiljön utformas och kontrolleras kan vara en del av förskolans egenkontroll.

 
Fukt och mögelskador bör alltid åtgärdas
Det finns ett känt samband mellan fuktskador och upplevelser av besvär i inomhusmiljön. Därför bör fukt och mögelskador alltid åtgärdas. Indikationer som kan tyda på problem med fukt och på att ytterligare utredningar behövs, kan t.ex. vara synliga fuktskador och fuktfläckar, missfärgningar eller bubblor i golvmattor och tapeter.

Barn inte en temperaturkänslig grupp
Både för hög och för låg temperatur kan orsaka problem i inomhusmiljön och besvär för dem som vistas där. Barn är inte en känslig grupp när det gäller inomhustemperaturen. De är oftast aktiva och rörliga och har som grupp inte särskilda problem med sin temperaturreglering. Det kan ändå vara viktigt att tänka på drag och golvtemperatur, speciellt på småbarnsavdelningar där många av barnen vistas på eller nära golvet en stor del av dagen.

Radon
Radon i inomhusluften bör undersökas i förskole- och skollokaler. Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bequerel per kubikmeter luft - Bq/m3. Riktvärdet gäller för bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler.

Vatten
Om förskolan/skolan tar sitt vatten från egen brunn bör även frågan om dricksvatten omfattas av förskolans egenkontroll och vara en del av miljönämndens tillsyn. För förskolor/skolor som har en egen brunn gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten eftersom det är en offentlig verksamhet.

 
Ventilation
Ventilationen är en viktig faktor för att inomhusluften ska vara bra och kan också vara en begränsande faktor för hur många personer som kan vistas i en lokal.

Hygien och att undvika smittspridning
Rutiner för att hålla en god hygien och för att undvika smittspridning är en viktig del av förskolornas/skolans egenkontroll. Det är även viktigt att hela lokalen är utformad och används så att en bra hygien kan upprätthållas.

 
Städning och rengöring
Städningen i förskola och skola är viktigt för att upprätthålla en bra inomhusmiljö, en god hygien och för att undvika smittspridning. Tydliga rutiner för städningen och fördelning av ansvar för städningen bör därför vara en del av egenkontrollen. En städrutin kan till exempel beskriva vilken städmetod som ska användas och hur ofta man ska städa olika delar av lokalerna. Detta måste bedömas utifrån bland annat lokalens utformning och hur man använder lokalerna.

Allergifrågor
Allergiaspekterna kan vara viktiga att ta hänsyn till redan vid etableringen av en förskola eller skola, vid handläggning av anmälan eller eventuellt deltagande vid byggsamråd. Placeringen av förskolan/skolan kan ha betydelse ur allergisynpunkt, till exempel placering i närheten av djurhållning, liksom materialval, ytskikt och pedagogisk inriktning, till exempel djurförskolor. Att förskolan/skolan har fungerande städrutiner för att minimera förekomst av damm, pollen och allergen från husdjur är viktigt. Att utföra allergirond årligen kan vara en del av egenkontroll.

 
Egenkontroll
En verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken och därmed kravet på egenkontroll redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller kan påverka miljön negativt enligt miljöbalkens 26:e kapitel 19 §. Syftet med egenkontroll är att en verksamhetsutövare ska åstadkomma och upprätthålla ett väl fungerande miljö- och hälsoskyddsarbete för sin verksamhet så att risker för miljö och hälsa förutses och förebyggs. För de verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalkens regler gäller förutom ett generellt krav om egenkontroll i miljöbalken även preciserade regler kring egenkontroll enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, den såkallade egenkontrollförordningen. Förskolor och skolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och omfattas därmed av kraven i egenkontrollförordningen.

Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens egna kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på miljö och hälsa. Det är också ett sätt att se till att verksamheten drivs enligt de lagkrav som finns. Arbetet med egenkontroll i anmälningspliktiga verksamheter ska göras fortlöpande och systematiskt och det ska dokumenteras. Egenkontroll ska vara ett ständigt pågående arbete som ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras.
Fördelning av ansvaret Det finns krav på att det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret, vilket innebär att ansvarsområden och arbetsuppgifter ska vara tydligt fördelade. Det kan till exempel innebära fördelning av städansvar mellan lokalvårdare och pedagogisk personal eller att ansvaret för drift och underhåll fördelas mellan förskolan och fastighetsägaren. Man ska dokumentera kontroll av utrustning för drift med mera, vilket till exempel kan innefatta att rutiner finns för kontinuerligt underhåll av byggnader och inredning.

Tillsyn och avgift
Kommunens miljö- och byggnämnd har det operativa tillsynsansvaret enligt miljöbalken. De har ansvaret för det praktiska tillsynsarbete. Kommunfullmäktige har beslutat att miljö- och byggnämnden ska ta ut avgift för hälsoskyddstillsynen. Handläggningstiden samt den praktiska tillsynen av skola och förskola tas ut i timavgift.

Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser