Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Slamanvändning på åkermark

Avloppsslam bildas i reningsverken när avloppsvattnet renas. Det består av organiskt material, näringsämnen och nästan allt annat som vi spolar ner i avloppet. Slammet är näringsrikt men innehåller också metaller och föroreningar. Eftersom slammet innehåller näringsämnen finns ett långsiktigt miljömål om att återföra dessa till marken. För fosfor, som är en ändlig resurs, har riksdagen satt upp ett miljömål att minst 60 procent av fosforn i avloppsslam ska återföras till marken. För att säkerställa att slammet håller hög kvalitet och att det inte innehåller oönskade ämnen går det att certifiera reningsverket där det produceras. Certifieringen kallas för REVAQ och fungerar som en kvalitetsstämpel.

REVAQ är ett certifieringssystem för återföring av växtnäring med avloppsslam. Systemet ägs och administreras av Svenskt Vatten, branschorganisation för Sveriges VA-verk, och har tagits fram i nära samråd med aktörer inom jordbruks- och livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln, konsumentorganisationer, miljörörelsen och myndigheter. Syftet med certifieringssystemet är att säkra att växtnäring från slam produceras på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten uppfyller fastställda krav.

I Ödeshögs pågår arbetet med att REVAQ-certifiera reningsverket vid Orrnäs.

Anmälan och tillstånd
De som vill ta emot avloppsslam eller andra organiska restprodukter ska göra en anmälan till miljökontoret. Detta beror på att det är anmälningspliktigt att ta emot avfallsprodukter från en annan verksamhet, trots att gödselmedel i sig är en råvara eller resurs för lantbruket. Anmälan behöver inte göras för stallgödsel

Lagring av slam — tillfälligt och mellanlagring
Slam bör, om det inte är direkt nödvändigt ur logistisk synpunkt, inte mellanlagras i fält innan spridning utan spridas direkt samt myllas ner omgående efter spridning. Om det anses helt nödvändigt att lagra slammet i fält inför spridning bör lagringstiden inte överstiga två dygn. Vid tillfällig stukalagring i maximalt två dygn behövs ingen anmälan till kommunen, dock ska slammet vara hygieniserat i minst 6 månader innan spridning. Vid tillfällig stukalagring ska de allmänna råden om stukalagring följas. De allmänna råden finns i SJVFS 2004:62 och i vägledningsmaterialet Gödsel och Miljö från Jordbruksverket.

Vid längre lagring måste en anmälan om mellanlagring av avfall lämnas in till miljökontoret i god tid (minst 4 veckor) innan lagringen påbörjas. Mellanlagring av mer än 10 ton slam eller annat organiskt avfall vid något enskilt tillfälle är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan skickas till miljökontoret senast 4 veckor innan mellanlagringen planeras starta.

  • Anmälan om mellanlagring ska innefatta följande uppgifter:
  • Namn och kontaktuppgifter på den sökande, inklusive personnummer/organisationsnummer
  • Fastighetsbeteckning för det skifte där slammet ska lagras
  • Karta med tydlig markering av skifte där lagring ska ske, markering för närliggande  dräneringsbrunnar, vattendrag och vattenkälla samt utmarkerat  närliggande bostäder
  • Uppgifter om eventuellt tidigare slamspridning på skiftet
  • Uppgifter om var slammet kommer från och när det planeras läggas upp
  • Lagringstid och beräknad spridningstidpunkt

 

Senaste publiceringsdatum: 2016-07-29
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser