Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Översiktsplaner

I översiktsplanen redovisar kommunen hur man ser på mark- och vattenanvändningen och på andra viktiga samhällsutvecklingsfrågor. Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Det är vanligt att kommunerna även gör fördjupade översiktsplaner över de större tätorterna eller för någon specifik fråga, till exempel vindkraft.
 
En översiktsplan är inte juridiskt bindande men den är vägledande i den fortsatta planeringen.
 
Det är en omfattande procedur att ta fram en översiktsplan. Det är stora mängder information som ska bearbetas och presenteras i planen. Kraven på insyn och demokratisk styrning är stora. Det ska hållas samråd med många myndigheter, intresseorganisationer och privatpersoner.

Planprocessen består av tre delar:

1. Samrådsskedet
Syftet med samråd är att förbättra kommunens beslutsunderlag och att ge dem som berörs av översiktsplanen möjlighet att få insyn i planarbetet och att påverka planens utformning. Ärendet annonseras i lokaltidningarna och skickas till alla kommunens nämnder och styrelser, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, regionala organ och intresseorganisationer. Ofta hålls också ett offentligt samrådsmöte.

2. Utställningsskedet
När planförslaget justerats efter samrådet ska det ställas ut. Det finns möjlighet att lämna synpunkter under utställningstiden men planförslaget bör vara så diskuterat och genomarbetat, att det inte kommer in några omvälvande synpunkter under utställningen.

3. Antagandeskedet
Kommunfullmäktige fattar beslut om antagande och ändringar av översiktsplanen. Beslutet gäller först sedan det vunnit laga kraft.

Laga kraft

Översiktsplanen vinner laga kraft när överklagandetiden har gått ut (tre veckor) om ingen har överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits.
Alla kommunmedlemmar har rätt att överklaga, överklagan får endast gälla den formella hanteringen av översiktsplanen.

Senaste publiceringsdatum: 2017-03-09
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser