Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Framtagande av ny översiktsplan

I juni 2017 beslutade kommunfullmäktige att ett inledande arbete ska påbörjas för att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan som kan antas under kommande mandatperiod 2018-2022.

Att ta fram en ny översiktsplan

Översiktsplanens syfte är att redovisa målsättningar och riktlinjer som vägledning och stöd i beslut om användningen av mark och vatten samt för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen ska utgöra tydliga spelregler för samhällsbyggandet.

Planprocessen och framtagandet av planen inom organisationen är också ett syfte i sig. Planen ska vara väl förankrad hos politiker, tjänstemän och allmänhet. Därmed skapas deltagande och förståelse för vägval och prioriteringar vilket underlättar planens genomförande.

Ambitionen är att politisk samsyn ska råda kring planen så att översiktsplanen ska kunna hålla under lång tid (mer än en mandatperiod).

Den nya översiktsplanen kommer att tas fram enligt följande steg:

1. Tidig dialog

En tidig dialog med allmänheten och intresseföreningar ska genomföras för att engagera och intressera medborgarna och aktörerna i kommunen. Medborgarna kan bidra med mycket faktaunderlag och värdefull lokalkunskap till planen och även bidra med idéer om hur man kan utveckla orten, byn eller kommundelen som man bor i om till exempel lämpliga områden för bostadsbebyggelse, turistanläggningar, ökad tillgänglighet till stränder med mera.

2. Kommunen tar fram planförslag

Översiktsplanen anger hur kommunen tar hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för en hållbar utveckling, hur kommunen tar hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden samt grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Under arbetet med att ta fram översiktsplanen ska det finnas flera kartor som redovisar kommunens intentioner enligt ovan.

3. Kommunen hämtar in synpunkter under ett samråd

När kommunen har tagit fram ett planförslag får länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala organ, kommunens invånare samt andra myndigheter och sammanslutningar lämna synpunkter på förslaget. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen och det kommer ofta fram många goda idéer som kan leda till att man ändrar planförslaget.

4. Kommunen ställer ut förslaget på granskning

Efter eventuella ändringar ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter. Granskningstiden är minst två månader innan kommunfullmäktige tar beslut om att anta översiktsplanen.

5. Översiktsplanen antas

När granskningstiden har gått ut antar kommunfullmäktige översiktsplanen.

6. Översiktsplanen kan inte överklagas

Innehållet i översiktsplanen kan inte överklagas då den inte är bindande och den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. Endast kommunens förfarande samt kommunfullmäktiges antagandebeslut går att överklaga. Överklagan ska lämnas till förvaltningsrätten. Skicka din överklagan till oss på kommunen, så vidarebefordrar vi den till den som ska pröva överklagan.

7. Översiktsplanen börjar gälla

Om kommunens antagandebeslut inte överklagas gäller översiktsplanen tre veckor efter dess antagande.

Senaste publiceringsdatum: 2018-10-11
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser