Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Ödeshögs brandförsvar 1903-2001 - en kortfattad historia

1903
13 juni beslöts att bilda en så kallad allmän brandkår d v s alla vuxna manfolk skulle tillhöra brandkåren. Dessförinnan hade Ödeshögs byalag ansvaret för brandskyddet i Ödeshögs tätort. Protokoll om detta finns bevarade sedan 1783. Brandförsvar har funnits i Ödeshög under minst 200 år.

1905
21 april hölls den första brandövningen i Ödeshög. Under detta år anlades en del brandvattenbrunnar i samhället. Brandmaterial anskaffades och förvarades i spruthus på Gatugårdens mark vid nuvarande polisstationen.Bankkamrer Emil Björkman utsågs till Ödeshögs första brandchef.Sotningsväsendet tillhörde redan då brandförsvaret. Sotningstaxan var 40 öre per panna.

1912
En brand utbröt i dåvarande Bäcks snickerifabrik. Fabriken ångvissla ljöd och inom 6 minuter var första brandspruta på plats. Fyra vattenlagningskedjor kom tidigt igång och fabriken kunde efter ett hårt arbete räddas.

1913
Sockenstugan i Ödeshög togs i bruk som sprutbod. Sockenstugan användes sedan för detta ändamål fram till 1947.

1920
Förslag väcktes att bilda Ödeshögs Municipalsamhälle, därmed inträder en ny epok för brandförsvaret.

1925
Den 17 november utsågs stationsinspektör Lind som brandchef med ett årligt arvode av 100 kronor. Samtidigt organiserades den allmänna brandkåren, som då bestod av 250 man. Man utsåg avdelningschefer mm.Brandkårens material bestod av: 1 st uppfodringsverk 1 st elhammarspump5 st handsprutor 3 st brandyxor 1 st brandsegel 34 m slang.

1926
Den 7 januari beslöt brandstyrelsen att anställa een borgarbrandkår, bestående av 15 man. Dess namn blev sedan Ödeshögs Elitbrandkår. Detta datum räknas därför som nuvarande brandkårens födelsedag.

1927
Den första släpmotorsprutan, en Renault inköptes för 5 500 kronor. Motorsprutan finns fortfarande kvar i kördugligt skick.Ödeshögs brandkårsförening överlämnade samma år 1 229 för inköp av en brandbil. Pengarna hade brandmännen samlat in genom att anordna basarer mm. En Cadillac inköptes för 800 kronor och byggdes om till brandbil för ytterligare 455 kronor. Cadillacen var av 1918 år modell. Brandbilen blev väldigt fin och ändamålsenlig, speciellt fin var motorn som hade kopparmantlade cylindrar som blänkte så fint när man öppnade motorhuven.För vattenpumpning användes förutom Renaultsprutan en elhammarpump som drevs medelst en drivrem från inhyrda lastbilars bakhjul. Bilen hissnades då upp så bakhjulen hängde i luften.

1932
Ägarna till de lastbilar som användes för att driva elhammarpumpen meddelades att dessa hade skrotats. Vid denna tid kördes Renaultsprutan sönder och man var under en tid helt utan motorpump. Man fick använda sig av de gamla handsprutorna och uppfodringsverket. Uppfodringsverket fodrade tio man åt gången och ändå kunde man bara pumpa cirka fem minuter innan avlösning.Den 26 augusti förstördes brandkårens torkanläggning vid en förödande brand i Lillgårdens ladugård i Ödeshög. Slangtvättningen fick ske på torget och slangen torkades vid lämpligt väder på kyrkogårdsmuren och vid andra tillfällen i Ödeshögs snickerifabrik.Det skulle dröja ända till 1947 innan man fick en slangtvätt och slangtorksanläggning i nyuppförda brandstationen.

1933
Det kommunala vattenledningsverket i centrala Ödeshög hade byggt och invigdes detta år. Brandstyrelsen väckte förslag om att minska borgarbrandkåren detta med anledning av att man ansåg att brandkårens kostnader hade stigit alldeles för mycket, lönerna var för höga ansåg man.Brandkårens årsbudget var på 1 775 kronor, varav lönerna uppgick till 1 164 kronor.

1934
Brandbilen var i så dåligt skicka att den måste skrotas. Man fick låna in lämpligt fordon vid larm för att dra Renaultsprutan och övrigt materiel. Fanns vid larm inget fordon tillgängligt så fick man springa med slang och redskapskärrorna från sprutboden till brandplatsen. Det gick ju an när det brann inom samhället, värre var det för landsbygden. Cadillacen såldes som skrot för 95 kronor.

1938
Brandstyrelsen väckte förslag om att brandchefen skulle få telefon installerad, för att som man uttalade: "Då det vid eldfara är mycket viktigt att hastigt komma i kontakt med honom".

1939
Brandstyrelsen tillsatte en brandkommitté för att utreda frågan om anskaffning av en brandbil. Kriget medförde brist på fordon i samhället, även personalbrist uppstod då brandmännen blev inkallade. Reservbrandmän fick hastigt anställas.

1940
Vägverket ombads att ställa upp med lastbil vid brandutryckningar.De första andningsskydden anskaffades, dessa utgjordes av militära gasmasker.

1942
Brandstyrelsen beslöt att hos Brandstodsbolaget söka bidrag om 2 000 kronor samt ett räntefritt lån om 4 000 kronor, att brukas för inköp av brandbil. Brandstyrelsen tog även upp frågan om anordnande av tidsenligare och lämpligare alarmeringsanordningar inom samhället.För alarmering av brandkåren använde man sig av s k brandlurar som var utplacerade på skilda håll i samhället, men även kyrkklockorna kunde komma till användning för alarmering av brandkår och allmänheten.

1943
Brandstyrelsen beslöt att till kommunalnämnden framställa önskemål om nybyggnad av brandstation.

1944
Brandkåren fick sig tilldelat av Luftskyddsinspektionen, en styck släpmotorspruta typ Albin 30.

1945
Brandstyrelsen anhöll om att extra anslag av kommunalnämnden för inköp av brandbil.

1946
Projektering av den nya brandstationen satte igång. Man köpte även in en begagnad lastbil från kronan. Lastbilen byggdes sedan om till brandbil hos Kisa Karosseriverkstad för 4 900 kronor. Nu äntligen hade man en riktig brandbil till förfogande efter tolv års väntan.

1947
Andningsskyddet fick en rejäl förstärkning när två syrgasapparater inlånas från civilförsvaret.Den nya brandstationen invigdes detta år, Det var en för den tiden fullt modern och ändamålsenlig sådan. Vaktmästare/brandmästare Ragnar Lindelöf anställdes till nya brandstationen för en lön av cirka 50 kronor. Efter hyresavdrag skulle han sköta alla förekommande arbeten på brandkårens fordon och utrustning samt alla förekommande vaktmästeriarbeten och städning, såväl inomhus- som utomhus.

1949
Ödeshögs brandkår övertager brandsläckningen inom Stora Åby kommun genom släckningsavtal.Stora Åby kommuns fordon och materiel ställs upp i Ödeshögs nya brandstation. Stora Åby hade en gammal brandbil, Studebaker, en motorspruta typ Albin 800 samt 150 meter ny slang.

1950
Kommunsammanslagning skedde mellan Stora Åby och Ödeshögs kommuner. Bildandet av Ödeshögs storkommun medförde för brandkårens del personalnedskärningar. Ödeshögs brandkår bestod nu av: 1 brandchef, 1 vice brandchef, 1 brandmästare samt 25 brandmän. Man hade två brandbilar och tre släpmotorsprutor inrymda in nya brandstation. Till ny brandchef efter fanjunkare Karl Kvist utsågs Ragnar Lindelöf.

1956
Brandstyrelsen diskuterade frågan om heltidsanställning av brandchefen. Man ansåg emellertid att ekonomin inte tillät detta ännu. Brandchefen var dock anställd, cirka 50 procent.

1957
Den gamla brandbilen från Stora Åby hade tjänat ut och belades med körförbud av statpolisen. En ny brandbil, en Willysjeep samt en skogsbrandkärra fick ersätta den gamla Studebakern.

1963
Mjölby brandkår övertog brandkårsalarmeringen inom Ödeshögs kommun. Fram till nu hade man vid brandlarm fått ringa direkt till brandchefen eller till telefonstationen vars personal sedan ringde upp brandmännen.

1966
De första mobilradioapparaterna anskaffades till brandbilarna.

1969
Nästa kommunsammanslagning medförde att Ödeshögs brandkår tillfördes Hästholmens, Röks samt Trehörnas brandkårer.

1970
Linköpings brandkår övertar brandkårsalarmeringen i hela västra Östergötland.

1973
Efter många diskussioner lades brandkårerna i Hästholmen, Rök och Trehörna ned.Fordon och materiel flyttades till Ödeshögs brandstation. På en gång blev brandkåren väldigt trångbodd. Det fanns garageplats för två brandbilar i brandstationen och brandkåren hade nu 6 bilar.

1974
Första heltidsanställda brandchefen Per-Olof Lindelöf anställdes den 1 november. Ny brandlag kom till, vilken bland annat innebar ökat ansvarsområde för brandförsvaret. Räddningsåtgärder på andra områden utöver brand tillkom.

1976
Kommunen tecknar avtal med SOS AB för anslutning till länsalarmeringscentralen i Östergötlands län. Samtliga brandkårsalarmeringar skall i fortsättningen ske via 90 000.

1978
Projektering av ny brandstation påbörjades. Efter en hel del utredningar bland annat med hjälp av Länsstyrelsen och Statens Brandnämnd så enades såväl kommunen som brandkårspersonalen om ny brandstations placering och utformning. Brandchefen förordnas till civilförsvarschef för Ödeshögs civilförsvarsdistrikt.

1980
Efter en byggtid på cirka 1 år och med en byggkostnad på cirka 2,5 miljoner så kunde brandstationen invigas vid en enkel festlighet fredagen den 11 februari. Brandstationen är på sätt och vis helautomatisk, vilket innebär att vid larm via LAC så larmas beredskapsstyrkorna via personsökare, brandstationen låses upp, belysning tänds, fläktar startar mm.

1982
Vice brandchef Bertil Johansson anställs på heltid med vissa tilläggsarbetsuppgifter.

1985
Kommunen beslutar att Ödeshögs brandförsvar skall medverka och ingå i räddningsregion väst, tillsammans med Motala, Vadstena, Mjölby och Boxholms kommuner. Räddningsregionen medför ett utökat samarbete brandförsvaren emellan såväl på den förebyggande som den släckande delen av brandförsvarens verksamhet.

1986
Ödeshögs brandförsvar framstår som en fullt modern och ändamålsenlig räddningskår som är allmänheten behjälplig vid i stort sett alla förekommande nödlägen. Insatstiden till tätorterna Ödeshög och Hästholmen är inom 10 minuter.I stort nås samtliga inom kommunen belägna fastigheter av brandkåren inom 30 minuter. För att klara vissa delar av kommunen så har räddningsavtal tecknats med Tranås brandförsvar för Trehörna församling.Personalstyrkorna har under åren ständigt varit föremål för neddragning. Som mest uppgick brandförsvarets manskap i Ödeshögs samhälle till cirka 250 personer under 1920-talet. För Ödeshögs kommun finns idag följande brandstyrkor: 1 brandchef, heltidsanställd 1 vice brandchef, heltidsanställd 2 brandmästare, 3 brandförmän samt 19 brandmän, samtliga deltidsanställdaFör skogsbrandförsvaret finns ett brandvärn organiserat bestående av: 4 brandförmän och 22 brandmän.Inom kommunen fanns under 1960-talet, 2 brandstationer och 3 fordonsgarage. Idag är dessa ersatta av den nya brandstationen belägen i Ödeshögs tätort.

1987
Ny räddningstjänstlag = ändrat ansvarsförhållande. Räddningsnämnden utgör myndigheten istället för räddningschefen.Brandförsvaret byter namn till räddningstjänst. Ambulansen placeras den 1 februari på räddningsstationen. Räddningstjänsten tillförs civilförsvaret.

1989-1990
Om- och tillbyggnad av brandstationen till räddningscentral därifrån leds räddningstjänsten och civilförsvarsverksamheten i fred och krig.

1992
Den rådande lågkonjunkturen påverkar kommunens ekonomi på olika sätt, bland annat så omorganiseras de kommunala förvaltningarna. Räddningstjänsten ingår av denna anledning från den 1 januari i en ny förvaltning, Bygg-, Miljö- och Räddningsnämnden. Den nya förvaltningen består av tre enheter; bygg- och planenheten, miljö- och hälsoskyddsenheten och sotningsväsendet, räddningstjänsten samt civilförsvarsverksamheten mm. Till förvaltningschef för Bygg-, miljö- och räddningsnämnden förordnas räddningschefen.Konjunkturnedgången innebär även minskat budgetanslag för räddningstjänsten och detta innebär bland annat personal nedskärningar. Det sista brandvärnet i kommunen utmönstras från den 1 juli (Trehörna). Räddningsstyrkan i Ödeshög består nu av 1 brandförman, 6 brandmän samt befälsberedskap gemensam med Mjölby och Boxholm.Samtidigt som personalen har minskat under åren så har utryckningsfrekvensen ökat från att under 1930-talet omfattas av 3 — 5 per år, fram till 1992 års statistik om 185 utryckningar.

1993
Utöver lagstadgade arbetsuppgifter för räddningstjänstens operativa verksamhet utökas intäktsfinansierade verksamhet typ teknisk service, kurser och utbildningar.Den intäktsfinansierade verksamheten omfattas bland annat av:- Vattentransporter, spolningsuppdrag, höjdarbeten, bilbärgning, länspumpning - Restvärdesräddning enligt avtal med larmtjänst - Beredskap för vaktmästerifunktionen - Beredskap för s k trygghetslarm - Brand — sjukvård — civilförsvarskurser - Konsultarbeten - Tillsyn och kontroll av badplatser - Administrativ funktion för ambulansen - Försäljning och service av brandmateriel mm.

1995
Året inleds för räddningskåren med att fira in det nya året vi en ladugårdsbrand i Sväm och året avslutades med utryckning för automatiskt brandlarm.Detta år är Ödeshögs räddningskårs hittills jobbigaste verksamhetsår. Antalet utryckningar uppgår till 279 stycken och antalet befälslarm till 154 stycken.Årets var ur vädersynpunkt lite extremt för våra förhållanden. Den torra och varma sommaren och hösten avbröts helt absurt en 17 november, då ett för Östergötlands del mycket ovanligt kraftigt snöoväder bröt ut och lamslog länet.Kommunens krigsorganisation (som är planlagt sedan 1986) sattes igång. Tätorterna inom kommunen var helt eller delvis isolerade från omvärlden under tiden 17 — 19 november. E4:an och Riksväg 30 Fick stängas av och cirka 150 personer evakuerades ur sina fordon och togs hand om i värmestugor som upprättats av räddningstjänsten.

2000
En ny toppmodern 4-hjulsdriven släck/räddningsbil inköps och förses med utrustning för trafikolyckor, bränder och övriga nödlägen till en kostnad av 1.7 miljoner.Genom statsbidrag byggs in- och utgående alarmering samt sambandssystemet om till ett modernt sådant för cirka 1,2 miljoner.

2001
Den första kvinnan i räddningskårens historia anställs under året. Under de senaste åren har det varit stor personalomsättning samt stora bekymmer med att nyrekrytera personal — upprätthålla lagstadgad beredskap.75 års jubileum firas i samband med hembygdens dag.

- - -

Vi har nu inom Ödeshögs räddningstjänst en mycket god standard på brandstation, fordon och materiel. Personalen är lojal och mycket kunnig och intresserad. Vi kan vara stolta över vår räddningskår. Denna historik är sammanställd av Per-Olof Linderlöf

Källor
Kommunala protokoll
Tidningsartiklar
Räddningskårens årsstatistik
Minnesanteckningar
Intervjuer

Gammal brandbil
Senaste publiceringsdatum: 2017-03-09
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser