Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Historia

En någorlunda skyddad vik, en av de få på Vätterns östra sida, gjorde att Hästholmen blev en populär landstigningsplats för vägfarare under 1100- och 1200-talen.

Sjövägen Hästholmen — Hjo var en bra förbindelse mellan östra och västra Sverige både för person- och lasttrafik.  Under 1300-talet var trafiken livlig och Hästholmen blomstrade.

På 1300-talet var Hästholmen en av fyra städer i Östergötland med eget stadssigill. Enligt handlingar från 1384, finns avtryck av ett sigill varpå det står "Villa Hestolmiensis", vilket skall kunna betyda stad eller fäste.

När Vadstena kloster hade byggts, avtog trafiken till Hästholmen och ortens betydelse minskade. Fram till 1800-talet ökade transporterna till framförallt jordbruket. Man tog in förnödenheter, gödsel och foder samt skeppade ut spannmål och virke från hamnen.

Från början fanns det ingen hamnanläggning så de större fartygen fick ankra på "redden". På 1850-talet kom den egentliga hamnbyggnaden till och hamnen fick då i princip den utformning som gäller än i dag.

1897 byggdes den nuvarande fyren.

Järnvägsnätet byggs ut

Järnvägsnätet Ödeshög — Vadstena — Fågelsta (smalspårig) och Mjölby — Hästholmen (normalspårig) byggdes båda med stickspår till hamnen. Reguljär båttrafik och skutor lastade med bland annat salpeter, spannmål och timmer förekom redan 1861. Ångaren Trafik byggdes 1898 på Bergsunds varv. Den gjorde reguljära turer Hjo — Hästholmen med kreatur, gods och resande ända fram till 1950 — talet då järnvägarna lades ned.

Bolaget bildades

Hamnbolaget  Hästholmens hamn och Magazinsbolag bildades 1856. Namnet Hästholmen har, enligt Ellen Key, uppkommit av att Magnus Ladulås med följe brukade sitta upp på sina hästar just här, efter färder över Vättern från borgen på Visingsö.

Magasinet, siloanläggningen, hamnstugan på berget och båthusen för yrkesfiskarnas båtar tillkom allt eftersom. Bolaget iordningställde en bättre hamn och det byggdes en brygga.

En insomnande hamn

I mitten på 1950-talet avtog transporterna. De små fartygen blev olönsamma och järnvägarna lades ned. På 1960-talet försvann de två spannmålsfirmor som funnits under lång tid. Hästholmen somnade in. Endast någon enstaka turisttur med ångbåten "Trafik" förekom under sommarhalvåret. I början av 1970-talet grydde en ny era för hamnen - fritidsbåtar. Intresset för sjöliv ökade och fritidsbåtarna tog över hamnen. I dag finns det plats för totalt 150 båtar.

Hästholmens Hamn- och Magasin AB har med växlande framgång styrt och ställt i hamnen. Bolaget har en brokig historia. Aktiemajoriteten har ägts av SJ, senare Göta Lantmän och slutligen av Ödeshögs kommun.

Hamnens framtid

Sedan 1974 har tankar om hamnens framtida utformning ventilerats i olika omgångar. I augusti 2002 sökte och fick bolaget bidrag från EG:s strukturfond Mål 2 Södra. Inklusive bidrag från länsstyrelsen, landstinget, Östgötastiftelsen, Ödeshögs kommun samt insatser från Hamnbolaget självt, gavs ekonomiskt utrymme för projektet.

Samråd med berörda myndigheter, sakägare, miljökonsekvensbeskrivning, miljödom, fastställande av ny detaljplan och upphandling tog tid. Den 20 september 2004 påbörjades äntligen arbetet.

Huvudentreprenör blev BEFAB Schakt AB med PEAB Sverige AB som underentreprenör. Teknisk konsult har varit Olle Elfver, Jönköping. Kompletterande flytbryggor med tillbehör har levererats av Svenska Flytpontoner. Dessutom har förbättringar av serviceanläggningar med mera genomförts. Den "nya" hamnen invigdes den 3 juli 2005.

Under våren 2007 förbättrades piren efter stormen Pers härjningar.

För att ytterligare förbättra hamnens attraktivitet och service gjordes flera investeringar under 2010 – 2014 finansierade av EU:s fiskerifond genom  FOG - Vättern, LOVA-medel via Länsstyrelsen och pengar från Regionförbundet Östsam. Servicebyggnadens tillgänglighet för funktionshindrade förbättrades. Toalettömmare och spolplatta installerades för bättre service till båtarna, liksom att kajen mot flytbryggorna förbättrades. För våra fiskare upprustades båtrampen och det byggdes ett fiskrenshus med möteslokal, omklädningsmöjligheter även för andra gäster och en miljöstation.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 mars 2018 att Hästholmens Hamn- och Magasin AB ska fusioneras med Ödeshögsbostäder AB. Det innebär att Hamnbolaget som bildades 1856 inlemmas i ÖBO:s verksamhet

Hamnen 1949. Foto: Erik V Petersson

Senaste publiceringsdatum: 2018-05-22
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser