Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Partistöd

Regler för kommunalt partistöd i Ödeshögs kommun

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.

I Ödeshögs kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Ödeshögs kommun utges till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen.

2 § Stödformer

Partistödet består av grundstöd och mandatstöd.

Grundstöd utges årligen med lika belopp till varje parti.

Mandatstöd utges årligen till varje parti med lika belopp för varje ledamots-plats som partiet har i kommunfullmäktige.

3 § Partistödets storlek

Grundstödets och mandatstödets belopp beslutas årligen av kommun-fullmäktige i samband med fastställande av kommunens budget.

4 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

5 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen ska redovisningen avse perioden 1 januari–31 december och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

6 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige.

För att erhålla partistöd ska stödberättigat parti årligen senast den 31 decem-ber skriftligen lämna uppgift till kommunstyrelsen om partiets organisations-nummer, styrelseledamöter, bankgiro eller plusgiro.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Partistöd som betalats ut i förskott får behållas även om ett parti upphör att vara representerat i kommunfullmäktige eller om något av ett partis mandat blir obesatt under det år som stödet avser.


Senaste publiceringsdatum: 2017-06-08
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser