Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Samråd om detaljplan för del av Ödeshög 5:14

Illustration över detaljplanen tillsammans med en möjlig exploatering av området

Ett förslag till detaljplan för del av Ödeshög 5:14 har tagits fram med syfte att möjliggöra en nybyggnad av förskola om ca 320 kvm för ca 40 barn.

Fastigheten ligger inom Ödeshögs tätort med gräns mot Norra vägen i norr, Ödeshög 5:13 i väster, begravningsplats i söder och jordbruksmark/reservmark för begravningsändamål i öster.

Under samrådstiden samlas infomation, önskemål och synpunkter in i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om förslaget med bland annat länsstyrelsen, lantmäteriet, kända sakägare och boende som berörs.

När kommunen genomfört samrådet kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.

Samrådstiden pågår 9 juli - 27 augusti 2018

 

Ett samrådsmöte hålls tisdagen den 14 augusti 2018, kl 18:00 på kommunkontoret, Stora Torget 3, Ödeshög. Plats: Carl August-rummet.

Planförslaget finns under samrådstiden tillgängligt på kommunkontoret och biblioteket, Stora Torget 3, Ödeshög, samt på www.odeshog.se

Läs planförslaget här

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligt senast den 27 augusti 2018 till: Ödeshögs kommun, Miljö- och byggnämnden, 599 80 Ödeshög, eller via e-post: kommun@odeshog.se

Upplysningar lämnas av planarkitekt Erik Blomdahl, telefon 0144-351 76.

Senaste publiceringsdatum: 2018-07-06
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser