Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker

Taxor och avgifter för VA

Den kommunala VA-verksamhet ska vara finansierad genom självkostnadsprincipen som gör att kommunen inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot våra kostnader för verksamheten.

Vi behöver långsiktigt arbeta med underhåll av vattenverk och avloppsreningsverk. Ledningsnätet har  också behov av regelbunden förnyelseoch förstärkning.

Förutom obligatoriska avgifter för anslutning och brukning av kommunalt vatten tar kommunen ut andra avgifter beroende på vilka övriga tjänster vi behöver utföra på din fastighet. Exempelvis ny vattenmätare, avstängning eller påsläpp av vattentillförsel.

Taxan indexregleras årligen.

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-18

Telefon: 0144-353 00  |  E-post: odeshogsbostader@odeshog.se  |  Fabriksvägen 5, 599 33 Ödeshög