Startsidan

Hem |  Anslagstavla  |  Synpunkter  |  A-Ö  | Kartor | Anpassa  |  Självbetjäning  |  International  |  Kontakt |  Logga in

Lyssna på sidan eller markerad text med ReadSpeaker
Turism

Insatser enligt LSS

Den som tillhör personkretsen kan ansöka om följande tio insatser:

1. Råd och stöd

Råd och stöd ansöks hos Region Östergötland (landstinget).

2. Personlig assistans

Avser ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade, så kallade grundläggande behov.
Uppgår de grundläggande behoven till mer än 20 timmar/vecka kan den enskilde ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.
Lagen om assistansersättning (LASS) har upphört att gälla och är ersatt av 51 kap. socialförsäkringsbalken.

Personlig assistans enligt LSS/assistansersättning kan beviljas tills den enskilde uppnått 65 års ålder. Anordnande av assistansen kan ske genom att enskilde väljer kommunen, är arbetsgivare själv eller ansluter sig till ett kooperativ, bolag eller liknande.

3. Ledsagarservice

Insatsen ledsagning lämnas som ett led för att underlätta för personen att kunna delta i samhälls- och kulturlivet.

4. Kontaktperson

Kontaktpersonen skall vara en medmänniska för att bl a minska social isolering och passivitet.

5. Avlösarservice

Insatsen avser att ge anhöriga/närstående avlösning för egen vila eller för att kunna genomföra egna aktiviteter.

6. Korttidsvistelse

Den enskilde ges möjlighet till personlig utveckling, miljöombyte och rekreation. Anhöriga erhåller avlösning och ges möjlighet till avkoppling. Korttidsvistelsen kan arrangeras i olika former såsom t ex korttidshem, stödfamiljer eller lägervistelse.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar över 12 år skall tillförsäkras en trygg situation och meningsfull sysselsättning för och efter skolans slut samt under loven medan föräldrar t ex förvärvsarbetar.

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Bostäderna kan utformas på olika sätt, men de huvudsakliga är gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad.

10. Daglig verksamhet

Målet med daglig verksamhet är att personen skall erhålla meningsfull sysselsättning. Insatsen gäller endast de personer som tillhör personkretsen 1 och 2.

Individuell plan

I den individuella planen skall den enskildes önskemål och behov samt beslutade och planerade insatser framgå.

Ansökan

Om du har frågor eller vill ansöka om en insats kontakta biståndshandläggningen. Tryck på länk till höger.

Senaste publiceringsdatum: 2016-11-24
Växel: 0144-350 00 | E-post: kommun@odeshog.se | Fax: 0144-350 30 | Stora torget 3, 599 80 Ödeshög | Klicka här för alla adresser